Lưu trữ hàng ngày: Tháng Chín 6, 2019

Dồ cổ Vịt

DỒI CỔ VỊT Nguyên liệu: Vịt cỏ: 01 con, có trọng lượng 2 kg, hoặc bạn có thể mua thêm cổ vịt ngoài chợ. Thịt ba dọi:...